Algemene Voorwaarden

Onze kleine lettertjes

Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan, waarbij enkelvoud tevens het meervoud wordt geacht te omvatten:

Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden Linkpay De handelsnaam Linkpay, geregistreerd onder Vinetix, gevestigd op Nieuwe Schaft 1g, 3991 AS te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67820891.

Diensten

  • De diensten die door Linkpay worden gefaciliteerd.
  • Platform De door Linkpay ontwikkelde software voor het beheren van betaallinks en ontvangen van betalingen via een Payment Service Provider.
  • Verkoper Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Linkpay om betalingen te ontvangen.
  • Koper Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Linkpay om een betaling aan een Verkoper te doen.
  • PSP De Payment Service Provider welke gekoppeld is aan Linkpay en het platform faciliteert voor het ontvangen van betalingen.
  • Partij Een partij bij een Overeenkomst.
  • Partijen De partijen bij een Overeenkomst.

Algemeen

2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede alle overige (rechts)handelingen tussen Linkpay en Verkoper en alle overige (rechts)handelingen tussen Linkpay en Koper.
3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Verkoper staat er voor in dat hij steeds tijdig correcte en volledige naam, adres en woonplaats gegevens en overige voor de Diensten benodigde gegevens en informatie zal verstrekken.
6. Een door Linkpay verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord is strikt persoonlijk en dient geheim gehouden te worden. Verkoper is zelf verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en zal Linkpay van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen.
7. Verkoper is verplicht alle door Linkpay verzochte informatie alsook eventuele wijzigingen daarin zo snel mogelijk te melden bij Linkpay.

Betalingssysteem

8. Linkpay is aangesloten op het platform van een Payment Service Provider (PSP). Via het platform van de PSP worden de betalingen ontvangen. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Linkpay en de diensten van de PSP dient Verkoper akkoord te gaan met alle voorwaarden die gesteld worden door PSP. Bij het niet akkoord gaan door Verkoper met de voorwaarden van de PSP kunnen de Diensten van Linkpay niet worden gebruikt.
9. Linkpay is gerechtigd alle benodigde gegevens van Verkoper ten aanzien van de dienstverlening aan te leveren aan de PSP.
10. Verkoper dient zich bij het gebruik van de Diensten te houden aan de voorwaarden van Linkpay en de PSP. Indien Verkoper zich niet houdt aan deze voorwaarden is Linkpay gemachtigd de Diensten van Linkpay stop te zetten.

Betaling en tarieven

11. Een overeenkomst tot betaling wordt aangegaan tussen Koper en Verkoper. Linkpay faciliteert alleen de mogelijkheid tot betaling en is geen Partij in deze overeenkomst. Verkoper is na betaling verantwoordelijk voor eventuele levering van goederen en/of diensten.
12. Het te betalen bedrag door Koper is inclusief alle eventuele extra kosten, zoals btw.
13. Het doen van betalingen via het Platform van Linkpay is voor rekening en risico van Koper. Linkpay spant zich in om veilige en succesvolle transacties via het Platform te faciliteren, maar garandeert niet dat elke transactie succesvol zal verlopen.
14. Op betalingen via Linkpay worden transactiekosten ingehouden door Linkpay en de PSP. Met het aangaan van een Overeenkomst met Linkpay gaat de Verkoper akkoord met de transactiekosten die worden ingehouden door Linkpay. Met het aangaan van een overeenkomst met de PSP gaat Verkoper akkoord met de transactiekosten die worden ingehouden door de PSP.
15. Bij het aangaan van een overeenkomst met Linkpay komt er een openbare (eenvoudige) betaallink beschikbaar waarmee iedereen direct een betaling kan doen aan Verkoper zonder tussenkomst van Verkoper. Verkoper gaat akkoord met de kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze betaallink. Het gebruik van deze openbare (eenvoudige) betaallink kan op het Platform worden geblokkeerd door Verkoper

Gebruik van de Diensten

16. Verkoper is gehouden zorg te dragen voor het correcte gebruik van het Platform van Linkpay en de wijze waarop het Platform wordt ingezet.
17. Alle activiteiten van Verkoper voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
18. Verkoper garandeert dat zij geen handelingen verricht of nalaat waarvan Verkoper weet of redelijkerwijs dient te weten dat dit handelen of nalaten leidt tot een gebruik van het Platform dat strafbaar, onrechtmatig en/of schadeveroorzakend is. Gebruik door Verkoper op een wijze zoals hierna omschreven kwalificeert in ieder geval (doch niet uitsluitend) als strafbaar, onrechtmatig en/of schadeveroorzakend als bedoeld in dit artikel: 4.7
1. Koop en/of verkoop van goederen en/of diensten waarvan de aan- en/of verkoop in land van herkomst en/of het land waarin de goederen en/of diensten worden aangeboden, in strijd is met enig toepasselijk wettelijk voorschrift;
2. Het verkopen van producten en/of diensten door Verkoper zonder die producten en/of diensten te (kunnen of willen) leveren aan Koper binnen een redelijke termijn
3. Gebruik van persoonsgegevens in strijd met de WBP, dan wel het onvoldoende informeren van Kopers op een wijze als bedoeld in de WBP;
4. Hacking, phishing, onbevoegd binnendringen in de systeem- en/of netwerkinfrastructuur van Linkpay, PSP, Financiële Instellingen, Intermediairs, Toeleveranciers en/of derden;
5. Het incasseren van betalingen zonder rechtsgeldige overeenkomst tussen Verkoper en Koper;
6. Het opzettelijk misleiden van Kopers, Linkpay, de PSP, Financiële Instellingen, intermediairs tussen de PSP en Financiële Instellingen, Toeleveranciers en/of derden.

Fraude

19. Linkpay zal de Diensten steeds naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle door Linkpay aangegane verplichtingen in het kader van de Dienst behelzen een inspanningsverplichting.
20. Gegevens die zijn aangeleverd om de Diensten uit te voeren mogen niet de schijn wekken dat Verkoper gelieerd is aan Linkpay. In onder andere de volgende gegevens, doch niet uitsluitend deze gegevens, mag de naam Linkpay niet voorkomen: bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mailadres en straat. Ook mag het logo van Linkpay niet worden toegevoegd als logo van het account.
21. Linkpay heeft het recht de Diensten al dan niet tijdelijk te blokkeren wanneer er sprake is van vermeende fraude, aanwijzingen hiertoe, situaties waarbij verder onderzoek genoodzaakt is. Verkoper wordt hierover schriftelijk geïnformeerd tenzij dit in het belang van het onderzoek niet gewenst is. Linkpay is niet aansprakelijk voor enig geleden schade.
22. Indien Linkpay ten aanzien van het handelen van Verkoper meerdere klachten ontvangt, welke klachten leiden tot een onderzoek door c.q. de noodzaak tot het verrichten van aanvullende werkzaamheden door Linkpay, heeft Linkpay het recht om administratiekosten in verband daarmee aan Verkoper in rekening te brengen.

Privacy

23. Linkpay gebruikt de aan haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening.
24. Linkpay stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derde partijen tenzij deze verplicht zijn voor de uitvoering van de Diensten of de wet Linkpay daartoe verplicht.
25. Verkoper heeft het recht om te verzoeken om de ter zake van de Verkoper door Linkpay geregistreerde persoonsgegevens in te zien.

Duur en levering

26. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Verkoper deze Algemene Voorwaarden ondertekent en retourneert aan Linkpay.
27. In aanvulling op het vorige artikel komt een Overeenkomst ook tot stand zonder retournering van een ondertekend geschrift wanneer Verkoper langs elektronische weg een akkoord op de door Linkpay gestelde voorwaarden geeft.
28. Alle door Linkpay genoemde termijnen en data zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Linkpay is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijk door Verkoper in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.
29. Linkpay heeft het recht bepaalde werkzaamheden of diensten door derden te laten verrichten.
30. Tenzij anders overeengekomen is elke Overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan.
31. Ieder der partijen heeft het recht om een Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van 1 maand.
32. Ieder der Partijen heeft het recht om een Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij surseance van betaling dan wel faillissement aanvraagt of in surseance of staat van faillissement wordt verklaard, of zijn onderneming staakt.
33. Indien Verkoper enige op Verkoper rustende verplichting niet nakomt, ofwel indien de PSP zulks verzoekt of vordert, is Linkpay gerechtigd de uitvoering van de Diensten met onmiddellijke ingang op te schorten.

Intellectueel eigendom

34. Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, chiprechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van het Platform of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij Linkpay.
35. Verkoper heeft een gebruiksrecht ten aanzien van een Diensten voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Geen van de bepalingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden doet overigens enig recht aan Verkoper toekomen ten aanzien van het Platform en de Diensten of daarmee verband houdende zaken.
36. Verkoper heeft nimmer het recht om enige aanpassing op het Platform en/of de Diensten te maken, noch heeft Verkoper het recht enige kopie daarvan te maken, het Platform en/of de Diensten te decompileren en/of anderszins te (trachten te) bewerken.

Aansprakelijkheid

37. Indien Linkpay aansprakelijk is in verband met tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of anderszins voor door Verkoper geleden schade, zal Linkpay slechts aansprakelijk zijn voor directe schade en niet voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: verlies van goodwill, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste (investerings)kansen.
38. Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan Linkpay en de door Linkpay ingeschakelde derde(n) niet worden tegengeworpen in geval van overmacht.
39. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Linkpay liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Linkpay in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, Financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door Linkpay ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan Linkpay, de Verkoper, en/of waarvan Linkpay, de Verkoper afhankelijk is (zijn), alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan Linkpay of door haar ingeschakelde derden.
40. Indien en voor zover Linkpay aansprakelijk is jegens Verkoper, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Verkoper ter zake van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft aan Linkpay heeft voldaan. Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van Linkpay beperkt tot maximaal het over de laatste zes (6) maanden door Linkpay ontvangen bedragen krachtens overeenkomst, exclusief btw.
41. De aansprakelijkheid van Linkpay is, niettegenstaande de voorgaande artikelen, in alle gevallen beperkt tot EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) per schadeveroorzakend incident. Een reeks van incidenten telt als één (1) incident.
42. Iedere claim tegen Linkpay verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden nadat het schadeveroorzakende incident aan de Verkoper is bekend geworden behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door Linkpay.

Vertrouwelijkheid

43. Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, alle gegevens en informatie over de andere Partij die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter heeft (hebben), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de Diensten. Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van een Overeenkomst.
44. Behoudens schriftelijke toestemming of hetgeen is bepaald bij Overeenkomst, wordt onder geheime of vertrouwelijke informatie of gegevens in ieder geval mede, maar niet uitsluitend verstaan: alle informatie die expliciet als geheim of vertrouwelijk is aangeduid door de andere Partij, alle informatie en gegevens die Partijen bekend wordt uit hoofde van de Overeenkomst, technische, financiële en zakelijke informatie, tekeningen, formats, concepten, broncodes, pilots en alle overige informatie waarvan Partijen weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat het een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekend gemaakt, bijvoorbeeld omdat bekendmaking ervan gerede kans veroorzaakt op het lijden van schade of ander nadeel door de andere Partij.
45. Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst.
46. Partijen zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie van de andere Partij aan de bevoegde autoriteiten mee te delen of af te staan, in gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wettelijke regelgeving, dan wel die Linkpay verplicht is aan een PSP aan te leveren op basis van met zodanige PSP gemaakte afspraken.

Overige bepalingen

47. Alle door Linkpay gecommuniceerde tarieven, prijzen en bedragen zijn exclusief btw.
48. In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
49. Overdracht door Verkoper van een Overeenkomst of de daarin vervatte rechten en verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Linkpay, welke toestemming kan worden gegeven onder bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden.
50. Verkoper verleent bij deze bij voorbaat toestemming aan Linkpay, als bedoeld in artikel 6:159 BW, tot overdracht van een Overeenkomst op een door Linkpay gewenst moment, aan door Linkpay aan te wijzen derde partij. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verbindt Verkoper zich tevens om voorgaande toestemming schriftelijk te bevestigen.
51. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
52. Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Registreer nu en ontdek de voordelen van Linkpay.

Met Linkpay maak je in een handomdraai een perfecte betaallink!

Man en vrouw achter pc
  • Maak direct een gratis account aan en start met het innen van betalingen.
  • Producten en diensten verkopen zonder webshop via het platform van Linkpay.
  • Geen vaste kosten voor Linkpay. Betaal pas na een geslaagde transactie.